Link from Authority Sites

Link from Authority Sites – Link từ các trang web được xác thực: Link từ một trang web được coi là đã được xác thực có khả năng vượt qua kiểm duyệt hơn là một link từ một trang nhỏ