Keyword Stuffing

Keyword Stuffing – Nhồi Từ khoá: Khi một cụm từ khóa được sử dụng quá nhiều trong suốt một trang web để tăng mật độ từ khóa.