Keyword As First Word in Domain

Keyword As First Word in Domain: Từ khóa xuất hiện đầu tiên trong tên miền. Các chuyên gia đã đồng ý rằng một tên miền bắt đầu với từ khóa mục tiêu thì web đó có lợi thế hơn các trang web không có các từ khóa trong tên miền hoặc có các từ khoá ở giữa hoặc cuối tên miền.