Keyword Density

Keyword Density (Mật độ từ khoá), là Tỷ lệ một từ khóa (keyword) xuất hiện trên một trang so với phần còn lại của văn bản. Nếu bạn có 100 từ nhưng 3 trong số đó là từ khóa nhắm mục tiêu của bạn thì bạn sẽ có một mật độ từ khóa 3%.