Key hook

Key hook – hoạt động chủ chốt của một campaign mà Brand muốn triển khai đến nhóm khách hàng mục tiêu của mình, mang lại giá trị như xây dựng thương hiệu với nhóm khách hàng.