Internal Server Error – 500

Internal Server Error – 500 (Server bị lỗi)Chúng ta truy cập vào một trang nhưng không thấy bất cứ thông tin nào ngoài một tin nhắn báo lỗi. Điều này cũng giống như khi ta gặp người bán hàng, hỏi mua hàng và không nhận được gì ngoài ánh mắt đáp lại. ivermectin development univeristy of california verkley