In The Can

In The Can: Tiết mục truyền hình làm sẵn (package) để bán hay cho thuê.