HTML Email

HTML Email: Chỉ email được thiết kế bằng ngôn ngữ HTML. Bạn có thể sáng tạo cho mình những email tuyệt đẹp bằng HTML, mà không bị hệ thống server/nhà cung cấp dịch vụ mạng/phần mềm nhận email (Email client) gọi là Email Spammer