Households Using Time viết tắt HUT

Households Using Time viết tắt HUT – Các hộ gia đình sử dụng Truyền hình: là một thuật ngữ có liên quan đến xếp hạng truyền hình. Nó chủ yếu được sử dụng trong Nghiên cứu Thị trường, Lập kế hoạch và Mua sắm Truyền thông,… Thuật ngữ HUT trước đây được sử dụng bởi Nielsen Media Research để xác định số lượng nhà truyền hình sử dụng một hoặc nhiều máy truyền hình trong một khoảng thời gian nhất định. Chẳng hạn tỷ lệ HUT khâu giờ hoàng kim là 70%.

HUT là tỷ lệ phần trăm của tất cả các hộ gia đình truyền hình xem truyền hình tại bất kỳ thời điểm nào. Nó khác với Đánh giá vì nó tính toán mô hình xem hoàn chỉnh chứ không phải là chương trình cụ thể.

  • HUT x Share = Rating (HH)
  • Rating (HH) / HUT = Share
  • Rating (HH) / Share = HUT

Công thức: HUT = số hộ gia đình xem TV lúc điều tra / số hộ gia đình có TV

Tỷ lệ xem một tiết mục = số hộ gia đình xem tiết mục / số hộ gia đình bật TV.