Good-value pricing

Good-value pricing –  Phương pháp định giá theo giá trị sản phẩm/dịch vụ: Nhà sản xuất sẽ dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sản phẩm mà định giá. Các yếu tố ấy bao gồm:

  • Chất lượng sản phẩm
  • Đặc điểm, thiết kế sản phẩm
  • Quan điểm, đánh giá của khách hàng mục tiêu đối với sản phẩm
  • Độ khan hiếm của sản phẩm
  • Các dịch vụ kèm theo của sản phẩm