Follow

Follow (hay theo dõi) được hiểu là bạn thực hiện hành động theo dõi tới một đối tượng cụ thể mà ở đây là những người nổi tiếng, những bạn bè của bạn với mục đích cập nhật thông tin hoặc bày tỏ sự quan tâm của bạn tới đối tượng đó. Khi bạn trở thành một follower thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ xem được những nội dung những câu Status (trạng thái) hay những bài viết công khai của bạn trên mạng xã hội.