Expired authorisation

Expired authorisation Một giao dịch xác thực đã hết hạn thời gian xác thực.