European Advertising Standards Alliance viết tắt EASA

European Advertising Standards Alliance viết tắt EASA: Liên Minh Âu Châu Về Tiêu Chuẩn Quảng Cáo.