Enterprise Risk Management viết tắt là ERM

Enterprise Risk Management viết tắt là ERM là một hệ thống quản lý rủi ro doanh nghiệp, là khả năng của doanh nghiệp trong việc quản lý tình trạng bấp bênh trong kinh doanh, giúp doanh nghiệp giảm thiểu nguy cơ và rủi ro một cách hiệu quả hơn, đồng thời tối đa hóa cơ hội cho doanh nghiệp.

ERM là một tập hợp quy trình và thủ tục:

 • ERM chịu sự chỉ đạo bởi HĐQT, bị chi phối bởi bộ phận quản lý điều hành và các nhân sự khác trong doanh nghiệp
 • ERM được sử dụng trong việc lập chiến lược và được phổ biến rộng rãi trong doanh nghiệp
 • ERM được thiết lập để nhận diện, đánh giá một cách có hệ thống các tác động và khả năng xảy ra rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp
 • ERM đưa ra sự đảm bảo thích đáng trong việc đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra.

Những rủi ro ảnh hưởng đáng kể lên doanh nghiệp: Có thể liệt kê tại đây 10 rủi ro hàng đầu có tác động đến hoạt động của một doanh nghiệp, bất kể doanh nghiệp đó đang hoạt động trong ngành kinh doanh nào.

 1. Rủi ro khủng hoảng tài chính.
 2. Rủi ro luật lệ và tuân thủ luật lệ.
 3. Rủi ro suy thoái sâu rộng.
 4. Rủi ro thay đổi khí hậu.
 5. Rủi ro đối thủ cạnh tranh mới.
 6. Rủi ro cắt giảm chi phí.
 7. Rủi ro quản lý nhân tài.
 8. Rủi ro mua bán và sáp nhập (M&A).
 9. Rủi ro thay đổi hay loại bỏ mô hình kinh doanh do sự thay đổi nhanh chóng của thị trường hay công nghệ.
 10. Rủi ro danh tiếng do áp lực cạnh tranh hay những bê bối làm suy giảm lòng tin từ nhà đầu tư.

Giám đốc quản lý rủi ro

Một vị trí không thể thiếu trong quy trình quản lý rủi ro doanh nghiệp đó là giám đốc quản lý rủi ro (Chief Risk Officer – CRO). Vai trò và trách nhiệm của CRO là tổ chức và thực hiện ERM, phục vụ hoạt động chiến lược của doanh nghiệp. CRO cần có quan điểm độc lập với các cấp quản lý điều hành doanh nghiệp về những vấn đề kinh doanh do họ đưa ra và CRO cần phải đưa những vấn đề đó ra phân tích kỹ dưới góc độ rủi ro trong các cuộc họp của HĐQT.

Tại sao doanh nghiệp cần ERM?

ERM giúp doanh nghiệp thoát khỏi mối lo âu từ những áp lực về danh tiếng, bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư, đảm bảo việc tuân thủ luật lệ của doanh nghiệp.

ERM giúp doanh nghiệp kinh doanh tốt hơn thông qua việc tập trung vào hoạch định hiệu quả chiến lược, tăng cường hệ thống quản trị doanh nghiệp, giúp HĐQT, ban giám đốc và toàn thể doanh nghiệp hiểu được rủi ro và cách thức quản lý rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp đương đầu với những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh thông qua việc đảm bảo rằng, những thay đổi đó được đánh giá kịp thời và có những kế hoạch được triển khai nhằm giảm thiểu rủi ro, đưa ra các kế hoạch kinh doanh khả thi hơn nếu chúng được gắn liền với kế hoạch chiến lược và cuối cùng, ERM là thiết lập nền tảng chắc chắn cho văn hóa nhận thức rủi ro tại mọi cấp độ trong doanh nghiệp.