Email Campaign

Email Campaign: Một email hoặc một loạt email được thiết kế để hoàn thành một mục tiêu marketing.