Electronic Matteing

Electronic Matteing: hợp nhất hình ảnh của phim thu bởi hai máy khác nhau bằng thiết bị điện tử, sao cho hình ảnh không bị chồng lên, như thể được quay từ một máy mà thôi.