eEnterprise

eEnterprise – Doanh nghiệp điện tử: Một số doanh nghiệp ứng dụng cả B2C và B2B. Các doanh nghiệp nay được gọi là eEnterprise.