Early adopter

Early adopter: người chấp nhận đầu tiên (một sản phẩm)/ người chấp nhận sớm