DoubleClick for Publishers viết tắt DFP

DoubleClick for Publishers (viết tắt DFP) là nền tảng phân phối quảng cáo được lưu trữ toàn diện giúp đơn giản hóa việc quản lý quảng cáo của bạn, cho dù bạn phân phối quảng cáo đến ứng dụng dành cho thiết bị di động, trò chơi, trang web, trang web dành cho thiết bị di động hay kết hợp. DFP cung cấp bộ công cụ hoàn chỉnh để quản lý quảng cáo cho đối tượng có nhiều màn hình, bao gồm:

  • Một vị trí trung tâm để quản lý tất cả mạng quảng cáo, ứng dụng, trò chơi và trang web của bạn.
  • Dự báo nâng cao để giúp bạn nhận biết tốt hơn số lần hiển thị bạn có sẵn để bán cho nhà quảng cáo trực tiếp của mình.
  • Việc tối ưu hóa doanh thu tuyệt đối cho phép Google AdSense và Google Ad Exchange cạnh tranh với các mạng khác trong thời gian thực, do đó bạn sẽ nhận được doanh thu lớn nhất cho mỗi lần hiển thị quảng cáo.

Goo

Link chi tiết: https://support.google.com/dfp_premium/answer/6022000?hl=vi