Domain Age

Domain Age: Tuổi tên miền. Domain Age có sức ảnh hướng đến kết quả truy vấn trên công cụ tìm kiếm (SE).
Công cụ http://www.webconfs.com/, dùng để xác nhận Domain Age.