Dispute

Dispute – Khiếu nại: là khiếu nại cho một giao dịch từ phía người mua hàng. Khiếu nại thường dẫn đến hậu quả là xuất hiện giao dịch đòi bồi hoàn. ما مجموع الاعداد التي تدل على الكميه نفسها Một khiếu nại có thể xuất hiện bởi các lý do như bị lợi dụng thông tin thẻ, giao dịch lỗi…