Digital Broadcast Satellite viết tắt DBS

Digital Broadcast Satellite viết tắt DBS: vệ tinh phóng ảnh theo kỹ thuật digital (khác với hệ analog được sử dụng cho đến nay)