Diary

Diary: phương pháp điều tra thói quen xem truyền hình của khán thính giả bằng cách cho một người hay nhóm người nhất định xem chương trình vào những giờ nhất định và ghi chép kết quả.