Dayparting

Dayparting là thuật ngữ trong quảng cáo trực tuyến ( internet marketing ); đây là sự sắp xếp một chiến dịch quảng cáo sao cho nó hiển thị quảng cáo vào những thời gian cụ thể trong ngày hay trong tuần.