Co-Citations

Co-Citations – Trích dẫn : Thương hiệu được để cập đến trong phần trích dẫn mà không cần đến liên kết cũng là một dấu hiệu để nhận diện thương hiệu.

Citation – Trích dẫn – Đề cập đến tên doanh nghiệp của bạn hoặc địa chỉ trên một trang web, có hoặc không có một liên kết trở về backlink.