CLICKY – real-time website analytics

Một trong các sản phẩm tấn công vào điểm yếu của Google Analytics là Realtime. GA sẽ mất 1-2 ngày để data update. Với những website thương mại điện tử thì đó là một điểm yếu có thể dẫn đến thảm họa.

Hãy tưởng tượng vào ngày bạn chạy chương trình promotion, sau 1 ngày mới biết sản phẩm nào được yêu thích, sản phẩm nào được bấm vào nhiều và mua ra sao. Với realtime, bạn sẽ có thông tin ngay lập tức.

Với các website lớn, thu hút 10-20k session cho campaign diễn ra trong vài giờ luôn có nhu cầu muốn đo đếm sản phẩm, banner có CTR bao nhiêu trên trang chủ, conversion cho từng vị trí bao nhiêu để thay đổi và cải thiện hiệu quả. Bạn muốn kết quả đó trong vài giờ để điều chỉnh ngay. Với GA gần như là không thể.

Website: http://clicky.com/ 

Clicky Web Analytics