Character Actor

Character Actor: diễn viên hoá trang hay giả giọng để đóng một vai trò không phải của bản thân mình.