Category

Category có nghĩa là chuyên mục, danh mục hay thể loại. Category và Tags thường được sử dụng đồng nghĩa. 

Category thường dùng trong SEO, category dịch ra tiếng Việt có nghĩa là “thể loại” với nhiệm vụ phân loại, liên kết các nội dung cùng chủ đề lại với nhau. Đối với các bạn làm SEO mà trực tiếp là thiết kế website thì category luôn được khởi tạo đầu tiên và thường luôn có trong một website.