Cascading Style Sheets viết tắt là CSS

Cascading Style Sheets (viết tắt là CSS), nó chỉ đơn thuần là một dạng file text với phần tên mở rộng là .css. Trong Style Sheet này chứa những câu lệnh CSS. Mỗi một lệnh của CSS sẽ định dạng một phần nhất định của HTML. Ví dụ như: font của chữ, đường viền, màu nền, căn chỉnh hình ảnh v.v..