Brand Licensing

Brand Licensing – Nhượng quyền thương hiệu: Chủ sở hữa của một thương hiệu cho phép việc sử dụng thương hiệu mà họ đang sở hữu cho một bên khác. Thông thường thì để đổi lại cho quyền được sử dụng thương hiệu thì các công ty đi thuê phải trả cho công ty cho thuê một khoản phí giống như tiền bản quyền thương hiệu.