Brand health monitoring và Brand health tracking

Brand health monitoring và Brand health tracking: tổng hợp những nghiên cứu khảo sát theo các chỉ số xác định ban đầu và đưa lên một bảng tổng hợp so sánh giữa các thương hiệu dùng ngành hàng => ĐO LƯỜNG SỨC KHOẺ THƯƠNG HIỆU TRÊN THỊ TRƯỜNG.

Từ đó  biết được thương hiệu của bạn đang khỏe mạnh hay đang gặp vấn đề, có bao nhiêu cấp độ về sức mạnh thương hiệu là những câu hỏi cần đặt ra cho công việc marketing hay branding.