Brand Architecture

Brand Architecture – Kiến trúc thương hiệu: Là cách mà một tổ chức sắp xếp và liệt kê danh sách các thương hiệu của mình trong một danh mục nhiều thương hiệu khác nhau. Trên thực tế có ba loại hệ thống cấu trúc thương hiệu bao gồm:

  • Pure Master Brand (Thuần thương hiệu mẹ): Sử dụng duy nhất một tên thương hiệu mẹ cho tất cả các dịch vụ và sản phẩm của công ty.
  • Thứ hai là kiểu Thương hiệu bảo trợ, trong đó tất cả các thuơng hiệu phụ đều đuợc liên kết với thuơng hiệu mẹ của doanh nghiệp thông qua các hình tượng quảng cáo, cách đặt tên…
  • Và loại cuối cùng là kiểu Thương hiệu độc lập, trong đó các thuơng hiệu của một doanh nghiệp đơn thuần hoạt động với thương hiệu mẹ và mỗi sản phẩm hay dịch vụ đều đuợc quảng bá các thuơng hiệu của mình bằng các cách thức riêng biệt trong các thị truờng mục tiêu của mình.