Bounce Address Tag Validation viết tắt BATV

Bounce Address Tag Validation viết tắt BATV là một phương pháp, được định nghĩa trong một Internet Draft (Bản thảo trên Internet), để xác định xem địa chỉ phản hồi lại được chỉ định trong một thông báo email có hợp lệ hay không. Nó được thiết kế để loại bỏ backscatter, nghĩa là trả về các địa chỉ giả mạo / không đáng tin cậy.

Ý tưởng cơ bản là gửi tất cả email với địa chỉ trả về bao gồm xác định thời gian và mã thông báo mật mã không thể giả mạo. Bất kỳ email nào được gửi trả như là một bounce mà không có một chữ ký hợp lệ thì có thể bị từ chối. Email đang bị trả lại phải có địa chỉ trả về (null) rỗng để các bounces không bao giờ được tạo ra cho một thư bị trả lại và do đó bạn không thể nhận được các thông báo phản hồi qua lại mãi mãi.

BATV thay thế một người gửi bao thư như mailbox@example.com với prvs=tag-value=mailbox@example.com ,ở đâu prvs, được gọi là “Simple Private Signature – Chữ ký riêng đơn giản”, chỉ là một trong những chương trình gắn thẻ có thể; thực sự, là người duy nhất được nêu rõ trong bản thảo. Dự thảo BATV đưa ra một khuôn khổ mà các kỹ thuật khác có thể phù hợp với. Các loại triển khai khác, chẳng hạn như sử dụng chữ ký khóa công khai có thể được xác minh bởi bên thứ ba, được đề cập nhưng không được xác định. Khung nhìn chung là mơ hồ / linh hoạt đủ để các hệ thống tương tự như Sender Rewriting Scheme có thể phù hợp với khuôn khổ này.