Blog Network

Blog Network – Một bộ tập hợp của các blog thường được sở hữu bởi cùng một người mà được thiết lập nặc danh để cố gắng xắp đặt bảng xếp hạng của các công cụ tìm kiếm thông qua các liên kết backlinks.