Authority of Facebook User Accounts

Authority of Facebook User Accounts – Xác thực tài khoản người dùng Facebook: Cũng như Twitter, Facebook shares và likes đến từ một Fanpage nổi tiếng sẽ có giá trị hơn.