Attachment

Attachment là tập tin đính kèm với post, page hoặc bất cứ post type nào. Các tập tin này có thể là hình ảnh, media được sử dụng trong bài viết. Như vậy, khi bạn viết một bài, bạn sử dụng add media đưa tập tin lên để sử dụng cho bài viết thì tập tin đó là tập tin đính kèm của bài viết đó. Ngược lại, nếu bạn upload tập tin trực tiếp mà không trên bài viết nào thì nó không phải tập tin đính kèm và bạn có thể attach nó vào bài viết nào bạn muốn.