Angel

Angel là những nội dung chính hoặc “góc độ khai thác”, mà các copywriter dùng để triển khai bài viết (article) và tiến hành đăng lên các báo online / tạp chí. Một chiến dịch truyền thông PR có khoảng 3-5 angel để copywriter viết. إدين هازارد