Anchor Text

Anchor Text là một đoạn văn bản trên web có chứa liên kết dẫn tới các trang web của bạn hoặc một trang web khác ngoài trang web của bạn. Các đoan văn bản này thường sẽ có màu khác so với các văn bản không chứa liên kết và có màu tím hoặc xanh. can ivermectin cure covid 19

Anchors Cloud: Đây chính là Anchors text, các từ khóa được hiển thị trên google và kéo traffice đến với website, hay hiểu đúng hơn đó là khác hàng biết đến website từ những từ khóa nào, ở đây các bạn thấy rất nhiều từ khóa