AIDMAS

AIDMAS viết tắt của tất cả Attention, Interest, Desire, Memory, Action, Satisfaction: nằm chặn đường của một thương điệp: ghi nhớ, thích thú, mong muốn, hành động, thoã mãn nhu cầu.