Tác giả: admin

Customer Intelligence Platform viết tắt CIP

Bởi admin

Customer Intelligence Platform viết tắt CIP – Nền tảng dữ liệu thông minh khách hàng: thu thập dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn dữ liệu có liên quan và thống nhất dữ liệu đó để sẵn sàng phân tích.