Danh mục: Research

Marketing information system

Bởi admin

Marketing information system – Hệ thống thông tin tiếp thị (viết tắt MkIS): là một hệ thống thông tin quản lý (MIS) được thiết kế để hỗ trợ việc ra quyết định tiếp thị. Jobber (2007 ) định nghĩa nó như là một “hệ thống trong đó các dữ liệu tiếp thị được chính thức…

Questionnaire

Bởi admin

Questionnaire – Phiếu điều tra:  là một công cụ thường được dùng để ghi chép các ý kiến của khách hàng trong phương pháp phỏng vấn. Phiếu điều tra là một bảng các câu hỏi mà người được phỏng vấn cần trả lời. Việc biên soạn một bảng câu hỏi phù hợp là một vấn đề quan…

Marketing decision support system viết tắt MKDSS

Bởi admin

Marketing decision support system – Một hệ thống hỗ trợ quyết định marketing (đôi khi viết tắt MKDSS) là một hệ thống hỗ trợ quyết định cho hoạt động tiếp thị. Hệ thống này được sử dụng để giúp các doanh nghiệp xét các kịch bản khác nhau bằng cách thao tác dữ liệu đã…