Site icon ThinkDigital

Unique Visitor

Unique Visitor là chỉ số thể hiện số người truy cập duy nhất (không bị trùng lặp) vào 1 website nào đó trong 1 khoảng thời gian (tính theo IP truy cập).

Exit mobile version