Site icon ThinkDigital

Slug

Khi bạn cấu hình permalink cho website của mình, và url bài viết của bạn sau đó có dạng: http://www.thuatngumarketing.com/digital-marketing/production/ sẽ là slug, như vậy, trong một danh mục, tags, các bài viết không thể có slug giống nhau.

Như vậy, phần cuối cùng trong link sẽ là slug, tương tự như categorytags, các bạn có thể dễ dàng thay đổi các slug này. Tất nhiên là category sẽ không thể có slug giống nhau. Tóm lại, cùng cấp, cùng chuyên mục, cùng tags thì không thể có slug giống nhau. comprare ivermectina in italia

Exit mobile version