ThinkDigital

Mô hình Bow Tie

Từ mô hình 5A gồm: Awareness (Nhận biết), Khả năng thu hút (Appeal), Tìm hiểu (Ask), Hành động (Action), Ủng hộ thương hiệu (Advocate). Trong đó tùy vào ngành hàng mà công ty kinh doanh thì tỷ lệ sắp xếp dịch chuyển kết quả thống kê đo lường tại từng chữ A. Trong đó 04 mô hình tiêu biểu mà chúng ta thường hay gặp là: Door Knob, GoldFish, Trumpet, Funnel. Tuy nhiên, đó đặc thù của từng ngành, trong cuốn sách Marketing 4.0, Philip Kotler đã đưa ra mô hình lý tưởng với giải pháp để tối ưu hóa các tỷ lệ chuyển đổi trong mô hình 5A.

Mô hình lý tưởng Bow Tie – mô hình “hình nơ”: Đây được xem là mô hình lý tưởng vì tỷ lệ Nhận biết và Ủng hộ thương hiệu là bằng nhau, 100% người nhận biết thương hiệu sẽ có 100% người ủng hộ thương hiệu, tỷ lệ Thu hút và Mua hàng cũng bằng nhau, nhưng tỷ lệ Tìm hiểu rất thấp. Khi so sánh 4 mô hình còn lại với mô hình lý tưởng này, chúng ta sẽ nhận biết được điểm yếu mà doanh nghiệp cần cải thiện.

Exit mobile version