Site icon ThinkDigital

Gatekeeper

Gatekeeper – Người gác cửa(trong hành vi mua): Nhân viên bán hàng, nhân viên tư vấn là “người gác cổng” của thương hiệu tại điểm tiếp xúc với khách hàng.

Exit mobile version