Site icon ThinkDigital

Dedicated IP

Dedicated IP: Trong email marketing, nó đề cập đến địa chỉ IP mà bạn sử dụng để gửi email marketing

Exit mobile version