Site icon ThinkDigital

Cost per completed view viết tắt CPCv

Cost per completed view (viết tắt CPCv): đây là loại chiến dịch mà nhà quảng cáo sẽ mất tiền chỉ khi nào user xem hết quảng cáo video (loại trừ lượng user không đủ kiên nhẫn xem hết và bấm skip)

Exit mobile version