Site icon ThinkDigital

Contextual Links

Contextual Links – Link trong văn cảnh : Link nhúng vào bên trong nội dung của một trang được coi là mạnh hơn các link trên một trang trống hoặc được tìm thấy ở những nơi khác trên trang. 

Exit mobile version