Site icon ThinkDigital

Campaign

Campaign – Chiến dịch là nơi tập trung các nhóm quảng cáo (quảng cáo, từ khóa và giá thầu), ngân sách, vị trí hiển thị, thời gian hiển thị. Mỗi chiến dịch sẽ có ngân sách nhất định, nhờ đó mà bạn có thể quản lý các chiến dịch của mình với chi phí khác nhau. Faites-vous livrer en asgg.fr/ quelques jours tous vos médicaments sans prescription et vos produits préférés en France métropolitaine. Bạn có thể chạy nhiều chiến dịch tại bất kỳ thời gian nào từ tài khoản Advertiser của bạn.

Exit mobile version